BulgarianEnglish

Ултра Газ Статии от Ултра Газ

Доставка на моторно гориво за складов транспорт

Сред промишлените потребители на пропан-бутан са предприятия от металургичната, керамичната, стъкларската, текстилната, хартиената и много други индустрии, при които е от особено значение точният контрол на температурата, лесното съхранение на енергоносителя и чистото изгаряне. Както и останалите нефтопродукти, пропан-бутанът също намира приложение като суровина в химическата промишленост. Доставка на бутилиран пропан-бутан за нуждите на складовия […]

Готвене на Газ

Проучване сред топ професионалните готвачи в САЩ показва, че 96% предпочитат да използват котлони на газ, а 68% от тях предпочитат и използват само фурни на газ. Кое кара изтъкнатите шеф готвачи да използват синьото гориво? Най-голямото предимство, което газовите уреди имат пред електрическите, е времето им за реакция. Уредите на газ се затоплят веднага […]

  • 1
  • 2

КАКВО Е LPG?

Втечнен газ пропан-бутан (LPG) e съвкупност от газове пропан и бутан, лишени от токсичност, които горят тихо, без да отделят миризма. Тяхното горене отхвърля само въглеродния двуокис и водните пари, затова можем да кажем, че комбинацията от пропан и бутан (LPG) е природен, чист енергиен източник.

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Втечнен газ пропан-бутан (LPG) се получава при обработката на нефта или природния газ. В нормално състояние пропан-бутанът е газообразен. За оптималната му комерсиална употреба той преминава в течно състояние чрез нагнетяването му в съдове с нормативно заложени спецификации гарантиращи безопасното му съхранение, транспортиране и крайна употреба.

LPG е гориво, което е лесно преносимо, поради което се предлага дори в най-отдалечени области. Той спомафа за подобряване на живота и по-нататъшеното регионалното развитие.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Както в бита така и в индустрията, услугите и търговията ползва пропан- бутан. Той е уникален партньор на възобновяемите източници заедно със слънчевата и вятърната енергия. Автоматичното превключване на съоръженията при необходимост го превръщат в безценен помощник, добавящ топлина или енергия точно когато и колкото е необходимо.

LPG може да играе ключова роля в осигуряването на енергийната сигурност в дългосрочен  план за много страни. Проучването на източници на природен газ са довели до значително увеличение на доставките на пропан-бутан за световните пазари. Веригата на предлагането на LPG е гъвкава и децентрализирана.

LPG се използва в областта на транспорта, в търговията, индустрията, земеделието, битовото отопление и готвенето, както и за развлекателни цели

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ LPG?

LPG е ефикасен източник на гориво, богат на енергия с по-висока калоричност за единица от повечето използвани горива, включително въглища, природен газ, дизел, бензин, масла и биомаса на горивата, получени от алкохоли. Това означава, че пламъкът на LPG е с по-висока ефективност!

ТАБЛИЦА ЗА КАЛОРИЧНОСТ НА ГОРИВАТА

От публикуваната по-долу Таблица за калоричност на горивата, може да добиете представа за коефициентът на полезно действие на различните видове горива, и въз основа на тази информация да формирате своето решение по какъв начин ще отоплявате своя дом или бизнес.

1 kW се добива от:

 

КОЛИЧЕСТВО

 

ГОРИВО

0,107 m3 Природен газ
0,288 kg Дърва
0,085 kg Нафта
1 kW Електричество
0,073 kg Пропан-бутан
0,083 kg Бензин
0,092 kg Мазут
0,218 kg Брикети
0,218 kg Кафяви въглища
0,144 kg Черни въглища
0,124 kg        Дървени въглища
 

ГОРИВО (ЕНЕРГИЯ)

 

КАЛОРИЧНОСТ

Кафяви въглища 3500 kcal/kg
Природен газ 8500 kcal/cubic meter
Дърва 2500 kcal/kg
Мазут 9520 kcal/kg
Ел.енергия 860 kcal/kWh
Пропан – бутан 11950 kcal/kg
Нафта 10000 kcal/kg

 

 

Чист

LPG е най- чистото при изгаряне гориво, тъй като отделя по-малко CO2 за единица енергия в сравнение с въглищата или нефта. Едва 81% от въглеродния диоксид за киловатчас, който се отделя при изгарянето на петрола и 70% от този за въглищата. По- чист от течните горива, защото отделя много малко частици при изгаряне. Употребата му подобрява качеството на въздуха, възприема се като редуктор на емисиите на парникови газове и предпазва околната среда.

Достъпен

LPG може да бъде достъпен за всички и навсякъде днес без големи инвестиции в инфраструктурата. Налични са достатъчно резерви, които да удовлетворят потреблението за десетилетия напред.

LPG И ЕКОЛОГИЯ

Влошаването на качеството на въздуха има сериозно влияние в глобален аспект върху здравето на всички хора. В тази връзка като едно от най-слабо замърсяващите горива LPG може да подобри качеството на въздуха, да допринесе за ресурсно обезпечаване на спестяванията в световен мащаб, като изиграе важна роля и за ограничаване на обезлесяването. Преминаването от бензин, дизелово гориво, въглища или мазут към LPG ще подпомогне запазването на природните ресурси.

Call Now Button

Безплатна доставка на Газ от
Ултра Газ

0800 20 900*
* безплатен номер за цялата страна
close-link

„Ултра Газ“ ЕООД предлага напълно безплатни доставки на газ пропан-бутан за дома или бизнеса на територията на гр. София и североизточна България.

0800 20 900

Доставка